#1 2010-09-21 18:09:36

Strong Women

http://www.javase.pl/templates/SonyEricsson/images/ranks/40.pngStał Bywalec

Zarejestrowany: 2010-08-03
Posty: 254
Punktów :   

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT

OBOWIĄZKI SANITARNE

Właścicielom psów przypominamy, że podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki posiadaczy psów jest uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe

Uchwała w rozdziale V mówi wyraźnie, że:

    * właściciel zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę,
    * utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować dla innych osób zamieszkujących w  nieruchomości  lub  nieruchomościach  sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odór itp.,
    * zwierzęta  domowe (zwłaszcza  psy) mogą być wyprowadzane wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do   kontroli   zachowania   się   zwierzęcia. Pies może być prowadzany tylko na smyczy, a w  przypadku psów ras średnich, dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne powinien mieć założony kaganiec. Zwolnienie  psa  ze smyczy dozwolone jest jedynie na terenie mało uczęszczanym przez ludzi.
    * właściciel jest zobowiązany do usunięcia nieczystości spowodowanych przez psa (mandat od 100 do 500 zł),
    * pies musi być zarejestrowany i trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację (elektronicznym chipem).

Zabrania się wyprowadzania zwierząt na tereny:

    * placów zabaw dla dzieci,
    * ośrodków szkolno-wychowawczych,
    * budynków użyteczności publicznej (w sensie dostępności do budynku niezależnie od tytułu własności),
    * kąpielisk i fontan miejskich.

Na właścicielach posesji spoczywa obowiązek:

    * usuwanie nieczystości spowodowanych przez zwierzęta - w przypadku nie wyegzekwowania tego obowiązku od właściciela zwierzęcia,
    * zabezpieczenia modernizowanych i  nowobudowanych  piaskownic  oraz placów zabaw przed dostępem psów,
    * zgłaszania psów bezpańskich w celu ich wyłapania.

Dodatkowe obowiązki względem właścicieli psów wynikają z ustawy o ochronie zwierząt a w szczególności z rozporządzenia w sprawie wykazu psów ras uznawanych za agresywne (patrz odpowiedni dział serwisu). Według uchwalonych w 2005 r. przepisów (brakuje jeszcze podpisu Prezydenta) na posiadanie psa jednej z jedenastu ras lub psa "w typie" tej rasy trzeba będzie mieć zezwolenie od psychologa wydawane w trybie podobnym jak pozwolenie na broń. Trzeba będzie się też ubezpieczyć od ewentualnych szkód wyrządzonych przez psa i przejść z nim szkolenie w szkole tresury. Niepodporządkowanie grozi więzieniem lub grzywną oraz utratą psa.

Zgodnie z art. 108 Kodeksu wykroczeń: Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
SZCZEPIENIA OCHRONNE

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zawiera przepisy prawne związane z relacjami człowiek-zwierzę uwzględniające postanowienia Rady Europy zawarte w jej 32 dyrektywach, w tym dotyczące przewozu zwierząt, handlu zwierzętami i obowiązków sanitarnych i epidemiologicznych.
    Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - Dz. U. z 2004 r. Nr 69 poz. 625.

Ustawa obowiązuje od 20 kwietnia 2004 r., zastąpiła przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

O zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt traktuje rozdział 8. Wprowadza on katalog chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych obowiązkowo z mocy ustawy - pośród tych chorób jest wścieklizna. Art. 56. ust. 1. mówi wyraźnie że psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarach całego kraju (...) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Obowiązek doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia. Szczepienie musi być powtórzone rokrocznie (art. 56 ust. 2). Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii. Dodajmy, że w uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić obowiązek szczepień przeciwko wściekliźnie dla kotów.

O tym, że szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie są niezbędne świadczą istniejące na terenie województwa dolnośląskiego ogniska tej choroby. Czynne ognisko wścieklizny w 2004 r. istniało na terenie powiatu trzebnickiego. W roku 2003 wścieklizna występowała na terenie aż 5 powiatów (17 czynnych ognisk wścieklizny).

Niedopełnienie obowiązku szczepień ochronnych w Polsce zagrożone jest karą pozbawienia wolności. Przypominamy, że: Kto  uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny (art. 85 ust. 1, par. 8).

O obowiązkach właścicieli zwierząt w tym zakresie wspominają także przepisy lokalne, a konkretnie uchwała Nr LII/802/98  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5  czerwca 1998 r., która w art. 3 par. 2 pkt 2. wskazywała na szczególny obowiązek właściciela zwierzęcia polegający na corocznym poddawaniu psa, w wieku powyżej 2 lat, szczepieniom ochronnym przeciw wściekliźnie. Ponieważ przepis ten powtarzał normy zawarte w ustawie a dodatkowo zmieniał sens normy prawnej wyznaczającej obowiązek corocznego szczepienia psów - w roku 1998 wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym z 13 lipca unieważnił ten przepis. Obowiązuje zatem wymóg ustawowy.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.biouroda24.pl Kantory Rzeszów strony internetowe Biuro rachunkowe krotoszyn